About
PDids26
195,216 glops
Female from United States born on November 26th member since Sept. 13, 2011 6,628 sketches uploaded 527 fans  
9,322 profile views
˙˙˙sıɥʇ pɐǝɹ oʇ ɓuıʎɹʇ ןןıʇs ǝɹ,noʎ ǝʌǝıןǝq ʇ,uɐɔ ı puɐ ¡uǝǝɹɓ uoǝu ǝןqısıʌuı sı ɹoןoɔ ǝʇıɹoʌɐɟ ʎɯ puɐ 'ɥo ¡uʍɐdʞɔɐןq 'noʎ ʞuɐɥʇ ˙ddɐ ǝʇıɹoʌɐɟ ʎɯ sı sıɥʇStar Tree by PDids26 8   3 April 22, 2017
Somewhere by PDids26 7   3 April 22, 2017
Untitled by PDids26 10   7 April 22, 2017
Island by PDids26 8   5 April 22, 2017
Brrr by PDids26 7   4 April 22, 2017
Alien Mushrooms by PDids26 10   8 April 21, 2017
Hurry, Make a Wish by PDids26 1   14   21 April 21, 2017
Abstract Fish by PDids26 5   3 April 21, 2017
Abstract by PDids26 5   2 April 21, 2017
Crystal Ball by PDids26 4   3 April 21, 2017

Grandma's by PDids26 12   278   143 March 19, 2012
The End by PDids26 14   136   86 July 13, 2013
seeing the shape of things by PDids26 2   156   89 Sept. 16, 2011
The County Fair by PDids26 8   128   72 Aug. 21, 2013
Untitled by PDids26 1   129   53 Dec. 28, 2011
Double Dating at The Green Aquarium by PDids26 9   111   80 Oct. 2, 2013
My Own Summer ( tribute to Deftones ) by PDids26 1   114   65 Feb. 21, 2012
Land of the Lost by PDids26 3   103   73 April 10, 2012
7/18/2014 by PDids26 11   84   54 July 18, 2014
Shark by PDids26 6   87   52 May 18, 2013

Have any questions or problems? Check out the online help and forums!