About
PDids26
204,275 glops
Female from United States born on November 26th member since Sept. 13, 2011 6,862 sketches uploaded 553 fans  
10,379 profile views
˙˙˙sıɥʇ pɐǝɹ oʇ ɓuıʎɹʇ ןןıʇs ǝɹ,noʎ ǝʌǝıןǝq ʇ,uɐɔ ı puɐ ¡uǝǝɹɓ uoǝu ǝןqısıʌuı sı ɹoןoɔ ǝʇıɹoʌɐɟ ʎɯ puɐ 'ɥo ¡uʍɐdʞɔɐןq 'noʎ ʞuɐɥʇ ˙ddɐ ǝʇıɹoʌɐɟ ʎɯ sı sıɥʇStarry Sky by PDids26 1   15   11 July 18, 2017
7/17/2017 by PDids26 12   5 July 18, 2017
Fantasy Landscape by PDids26 2   19   16 July 17, 2017
GJ by PDids26 10   4 July 17, 2017
Girl by PDids26 7   4 July 17, 2017
Black and White Purple and Blue by PDids26 1   19   10 July 16, 2017
On My Patio by PDids26 6   3 July 16, 2017
Playing Frisbee by PDids26 1   11   6 July 16, 2017
Cookie the Dog by PDids26 10   7 July 16, 2017
Moon in the Window by PDids26 6   33   22 July 14, 2017

Grandma's by PDids26 12   282   143 March 19, 2012
The End by PDids26 14   142   90 July 13, 2013
seeing the shape of things by PDids26 2   159   93 Sept. 16, 2011
The County Fair by PDids26 8   133   73 Aug. 21, 2013
Untitled by PDids26 1   130   53 Dec. 28, 2011
Double Dating at The Green Aquarium by PDids26 9   111   80 Oct. 2, 2013
My Own Summer ( tribute to Deftones ) by PDids26 1   114   65 Feb. 21, 2012
Land of the Lost by PDids26 3   103   73 April 10, 2012
7/18/2014 by PDids26 11   84   54 July 18, 2014
Shark by PDids26 6   87   52 May 18, 2013

Have any questions or problems? Check out the online help and forums!