Previous   ❉Šhëłłÿ❉'s sketches Next  
Parrot Tangled (final) by ❉Šhëłłÿ❉ 29   272   135 Jan. 11, 2013
Zentangle Horse by ❉Šhëłłÿ❉ 28   197   123 Jan. 19, 2013
Run Free (co-op with Pantalla 64) by ❉Šhëłłÿ❉ 31   175   103 Jan. 27, 2013
Fishtangled by ❉Šhëłłÿ❉ 22   161   102 Jan. 8, 2013
Zentangle eye by ❉Šhëłłÿ❉ 16   162   96 Feb. 27, 2014
Autumn Woman by ❉Šhëłłÿ❉ 14   149   95 Oct. 1, 2012
Kokopelli by ❉Šhëłłÿ❉ 9   156   97 Aug. 25, 2012
Violin by ❉Šhëłłÿ❉ 13   139   73 July 30, 2013
The 100 Fan Co-op by ❉Šhëłłÿ❉ 17   113   70 Oct. 10, 2012
Blue Christmas by ❉Šhëłłÿ❉ 12   110   75 Dec. 24, 2013
El Beso by ❉Šhëłłÿ❉ 7   110   87 July 18, 2012
Arabian Tangl by ❉Šhëłłÿ❉ 21   82   64 Feb. 17, 2016
Purple Eden by ❉Šhëłłÿ❉ 6   106   75 Feb. 7, 2014
Candy Tutorial by ❉Šhëłłÿ❉ 11   99   40 Dec. 20, 2017
Zen Girl (color) Final by ❉Šhëłłÿ❉ 12   88   77 July 25, 2014
Tropical Zen-Bottle by ❉Šhëłłÿ❉ 7   95   64 Nov. 25, 2013
YOTH b/w by ❉Šhëłłÿ❉ 11   88   67 Feb. 1, 2014
The pharaohs talisman by ❉Šhëłłÿ❉ 17   77   57 Jan. 18, 2016
Flowers in the mist by ❉Šhëłłÿ❉ 2   100   56 June 11, 2012
Viva Diversity by ❉Šhëłłÿ❉ 16   76   59 Jan. 17, 2015
Have any questions or problems? Check out the online help and forums!